Nadehzda (Nadine) Feodorovna Terestchenko - 1887 -1967

   

1916                                                                                                               1910

           

1955                                                                                1967

 

Xenia Glouchakov (Chalakov) c. 1893-28 May 1977